penzion na faře

Ubytovací řád

Ubytovací řád penzionu Na Faře

Vážení hosté,

V zájmu Vás i ostatních hostů našeho penzionu Vás prosíme o dodržování tohoto ubytovacího řádu, tak jak jste se zavázali při přihlášení k ubytování. 

1. Penzion ubytuje hosta, kterého řádně zaeviduje. K tomu účelu předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti.

2. Penzion předá hostovi při zahájení ubytování klíč od pokoje ( případně od vstupních dveří ). Host je povinen tento klíč zabezpečit tak, aby se nedostal ke třetím osobám či nemohl být jinak zneužit neoprávněnými osobami.

3. Host odpovídá za klíč od pokoje ( případně vstupních prostor ). V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit 700,- Kč za každou vložku, kterou bude muset penzion vyměnit.

4. Host nesmí do ubytovacích prostor vpouštět jiné osoby či zvířata bez souhlasu penzionu.

5. Penzion předá hostovi pokoj či pokoje ve stavu způsobilém k užívání. V případě, že tomu tak nebude, host okamžitě informuje pracovníka penzionu, který zjedná nápravu. Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel.

6. Host má právo užívat prostory vyhrazené mu k ubytování. V těchto prostorách nesmí host bez souhlasu penzionu provádět žádné změny.

7. Ve všech prostorách penzionu je zakázáno kouřit. V případě porušení bude hostovi účtována pokuta 1000,- Kč.

8. Host bere na vědomí, že je zakázáno v ubytovacích prostorách konzumovat jakékoliv nápoje a potraviny.

9. Pokoj pro hosta bude připraven k ubytování nejpozději do 15.00 hodin ( nebude-li domluveno jinak ).

10. Host uvolní pokoj a provede odhlášení nejpozději do 10,00 hodin posledního dne ubytování. Pokud host nestihne uvolnit pokoj, má penzion právo účtovat další den pobytu ( pokud nebude domluveno jinak ).

11. Hostovi, který provedl rezervaci ubytování a zpozdil se o jednu či více nocí má penzion právo účtovat náhradu za rezervaci pokoje ve výši ceny ubytování. Stejně tak má právo zrušit jeho rezervaci.

12. V době od 23.00 hodin do 7.00 hodin host dodržuje noční klid. V případě opakovaného porušení nočního klidu má penzion právo hosta bez náhrad vystěhovat.

13. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může penzion prodloužení odmítnout je-li již pokoj reservován. V případě volného jiného pokoje může penzion tento nabídnout.

14. Psi, kočky a ostatní zvířata mohou být umístěny v penzionu pouze se souhlasem penzionu za předpokladu, že host prokáže jejich nezávadný stav ( očkovací průkaz atd. ). Domácí zvířata nesmí zůstávat na pokoji bez dozoru a v prostorách penzionu (i venkovních) se pohybovat na volno.

15. Host při odchodu z pokoje uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a uzamkne pokoj.

16. Za případné škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plné výši a dle platných předpisů.

17. Za cennosti a jiný majetek hosta provozovatel penzionu neodpovídá v celém areálu penzionu včetně parkoviště. Důrazně doporučujeme nenechávat cennější věci v automobilu ( mobilní telefon, navigace, peněženku, notebook atd. ).

18. Host může penzion opustit i před uplynutím doby ubytování. Penzion má však nárok na náhradu v případě, že nebude pokoj poskytnut jinému hostovi. Náhrada je ve výši ceny ubytování. V případě, že host prokáže, že nemohl újmě penzionu zabránit nebude penzion náhradu požadovat.

19. Penzion může od smlouvy předčasně odstoupit, jestliže host v penzionu i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy, nebo jinak porušuje tento ubytovací řád.

20. Za ubytování a služby je host povinen zaplatit cenu dle platného ceníku penzionu. Ubytování se platí při přihlášení a převzetí klíčů od pokoje.

21. Host je povinen odevzdat pokoj v takovém stavu v jakém ho převzal. Při příchodu je povinen zkontrolovat stav a vybavení pokoje. Za případné ztráty, poškození nebo zničení majetku penzionu je odpovědný host. To se týká i za případné poškození způsobené zvířetem hosta. Takto vzniklou škodu má povinnost host nahlásit a nahradit.